Trương Văn Hoàng

Chỉ có em mới lấy đi được sự kiên trì của tôi 😘